ร่วมงานกับเรา

Life@UFM

ร่วมงานกับเรา

Life@UFM

สวัสดิการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทนโดยรวมที่สะท้อนผลการปฎิบัติงาน แข่งขันได้และเสริมสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน โดยได้ดำเนินการ กำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และสิ่งตอบแทนอื่นๆ ในรูปแบบสวัสดิการ ได้แก่ เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการไม่เป็นตัวเงินอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของชาวยูเอฟเอ็ม

การเรียนรู้และพัฒนา

เพื่อให้องค์กรบรรลุวัสัยทัศน์ “เราสร้างการเติบโตในอนาคตอย่างมืออาชีพ” ยูเอฟเอ็มจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างสร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่ วันแรกของการทำงานโดยการปฐมนิเทศและโปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding) การเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตามค่านิยมองค์กรและสมรรถนะฝ่ายงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหารสำหรับกลุ่มผู้นำ และการจัดกิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

จากการที่บริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในหลากหลายสายวิชาชีพเข้าสมัครร่วมงานกับกลุ่มธุรกิจ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนั้น จะมุ่งเน้นที่คุณสมบัติตามค่านิยมขององค์กรสามประการ ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ ความคิดริเริ่ม และความใส่ใจต่อผู้อื่น

สำหรับการคัดเลือกบุคคลากรในระดับบริหาร บริษัทมีการพิจารณาร่วมกับสมรรถนะฝ่ายบริหารห้าประการ อันได้แก่ ความมีวิสัยทัศน์ การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างคน การพัฒนาเปลี่ยนแปลง และความเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อสรรหาเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยขีดความสามารถและศักยภาพมาร่วมสร้างความสำเร็จแก่ยูเอฟเอ็ม และพัฒนาที่ทำงานที่เป็นเลิศสืบไป

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร