ค่านิยม

ค่านิยม

ค่านิยม

เป้าหมาย

“ประชาชนต้องได้บริโภคอาหารจากแป้งข้าวสาลีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในราคาจับต้องได้และมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ”

จอมพลอากาศฟื้น รณภากาศ ฤทธาคนี,
ประธานคณะกรรมการบริหารท่านแรก

จากผู้ผลิตแป้งสาลีรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะคงความเป็นอันดับหนึ่งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ และความน่าเชื่อถือในใจของผู้ใช้และผู้บริโภค รวมทั้งขยายตลาดของแป้งสาลีให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์

“ยูเอฟเอ็ม ผู้นำผลิตภัณฑ์แป้งสาลีคุณภาพ เพื่อสุขภาพและความมั่นคงทางอาหาร”

คุณสุวิช สุวรุจิพร,
ประธานคณะกรรมการ

ก้าวต่อไปของ UFM มุ่งสู่ความเป็น Smart Foods, Good Choice กล่าวคือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Smart Foods ซึ่งหมายถึง อาหารและ
ส่วนประกอบของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Nutritious) สะดวกในการบริโภค (Convenient) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable) เป็น Good Choice หมายถึงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจของผู้จัดจำหน่าย (Distributors) ผู้ใช้ (Users) ผู้ซื้อ (Shoppers) และผู้บริโภค (Consumers)

ค่านิยม

ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จดังกล่าว จะมาจากค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นวิถีการทำงานของพนักงานทุกคน ทุกระดับ อันได้แก่ PIES – Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ) Innovation (การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง) และ Empathy (การใส่ใจและเข้าใจผู้อื่น) Synergy (รวมพลัง)

การเติบโตของ UFM ในอนาคต จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน การเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า การผลิตและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการหาพันธมิตรเพื่อการต่อยอดธุรกิจร่วมกันในอนาคต

พันธกิจ

“แป้งยูเอฟเอ็ม คุณภาพทุกถุงวางใจได้”

เราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เราจึงนำเข้าเมล็ดข้าวสาลีเกรดพรีเมียมจากต่างประเทศ แล้วนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผู้บริโภคสามารถวางใจได้.....

“เราใส่ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้น เพื่อผลผลิตที่ดีในตอนท้าย”

เบื้องหลังความอร่อย รสชาติเยี่ยม จากร้านเบเกอรี่ชื่อดังหลาย ๆ ร้าน ต่างให้ความสำคัญกับวัตถุดิบคุณภาพ เช่นเดียวกับแป้งข้าวสาลีของยูเอฟเอ็ม (UFM) ที่ใส่ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี ขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ คงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าตลอดมา

ยูเอฟเอ็ม (UFM) มีห้องปฏิบัติการเป็นของตัวเอง เพื่อวิจัย ค้นคว้า คิดสูตรให้คงคุณภาพเช่นเดิม อีกทั้งยังมีไซโล (Silo) เพื่อเก็บรักษาคุณภาพธัญพืชขนาดใหญ่ เรียกได้ว่า ถึงแม้สภาพอากาศที่แปรปรวนจะส่งผลต่อเมล็ดข้าวสาลีอย่างไร ผู้บริโภคต้องได้คุณภาพของแป้งข้าวสาลีที่ดีเช่นเดิม

“เรามุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวสาลี”

เพื่อดำเนินตามพันธกิจหลัก ยูเอฟเอ็ม (UFM) ขยายธุรกิจในกลุ่มอาหารอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งกลุ่มบริษัทย่อยเพื่อดูแลและรับผิดชอบงานเฉพาะด้านให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมาย สู่เป้าหมายสูงสุด คือการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แป้งข้าวสาลีเพื่อการบริโภคในประเทศไทย

“เราคือบริษัทคนไทย เพื่อคนไทย”

เราเชื่อในการเติบโตอย่างยั่งยืน การเป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกการผลิตแป้งสาลีในประเทศ ส่งผลให้อัตราการนำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศลดลง ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้คนไทยได้เข้าถึงการบริโภคแป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างดี และช่วยส่งเสริมการสร้างงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในวิสัยทัศน์ของทางบริษัทฯ ที่ต้องการส่งต่อสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่จับต้องได้ UFM จึงเป็นผู้นำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์แป้งสาลีอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดจำหน่ายและเปิดสอนพร้อมคิดค้นสูตรการทำเบเกอรี่ จนเป็นที่ไว้วางใจในคุณภาพของผู้บริโภคทุกท่าน