กลับ
ประกาศเกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

ประกาศเกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 

          บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งต่อท่านลูกค้า คู่ค้า ผู้เช่า ผู้รับบริการ และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้ซึ่งมี่ความประสงค์ติดต่อมายังบริษัทฯ ทุกท่าน ว่า พนักงานทั้ง 2 ท่าน ดังต่อไปนี้ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทและไม่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในงานของฝ่ายกฎหมายด้านการติดต่อราชการและงานอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

ชื่อพนักงาน         นายจักรกฤษ เหลืองพิพัฒนวิไล

ชื่อพนักงาน         นายคม หุตะเสวี

          หากบุคคลดังกล่าวมีการอ้างถึง หรือกระทำการใดโดยใช้ชื่อบริษัทฯ รวมถึงการติดต่อสื่อสารหรือทำธุรกรรมกับพนักงานรายที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ผ่านผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ช่องทางโทรศัพท์ 095-197-5537 หรือ LINE 095-197-5537

                                                                                                                                                         บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด

น้องยู

น้องสาวที่รักการทานเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นของหวานหรืออาหารคาว