บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด มหาชน หรือ UFM ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีชั้นนำของไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าองค์กรภายใต้ชื่อ “21 วัน 21 คำถาม” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและเข้าใจในหลักการทำงานที่ยึดถือร่วมกัน หรือ Core Values ขององค์กร

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ UFM โดยกิจกรรมนี้พนักงานจะได้รับคำถาม 1 ข้อต่อ 1 วัน ตลอดระยะเวลา 21 วัน ซึ่งแต่ละคำถามล้วนเกี่ยวข้องกับ Core Values ขององค์กร ได้แก่ PIES ประกอบด้วย

  • P – Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ) มุ่งมั่นทำงานอย่างมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ใส่ใจรายละเอียด รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสร้างผลงานอย่างดีที่สุด
  • I – Innovation (ความคิดริเริ่ม) คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าลองสิ่งใหม่ เรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ นำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
  • E – Empathy (ความใส่ใจต่อผู้อื่น) เข้าใจ ใส่ใจ รับฟัง ให้เกียรติ ทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
  • S – Synergy (การรวมพลัง) ร่วมมือร่วมใจ ทำงานเป็นทีม ผนึกกำลัง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

คุณวันทนา ทองไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด มหาชน กล่าวว่า “UFM มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด กิจกรรม “21 วัน 21 คำถาม” จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจ และยึดมั่นใน Core Values ขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลลัพธ์ที่ดี และร่วมขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้”

ทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัล คุณวันทนา ทองไทย ประธานกรรมการบริหาร และ คุณวีชนี ฆารเจริญ กรรมการบริหาร ได้มอบรางวัลให้กับพนักงานที่ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และแสดงให้เห็นถึงการเข้าใจและนำ Core Values ไปประยุกต์ใช้จริงในงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณค่าองค์กร สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร UFM เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป